Instagram

آموزش تابستانه QGIS – کار با فایل‌های متنی و مختصات شمیمی املاک (جلسه ششم)

عنوان جلسه ششم دوره تابستانه QGIS

در این آموزش وارد کردن نقاط به دست آمده از GPS (شمیم)، نمایش بر روی نقشه های موجود، بررسی همسایگی ها و اندازه گیری روی نقاطتبدیل به فایل های اتوکدی را …