Instagram

آموزش تابستانه QGIS – تقسیم بندی اراضی بر اساس مساحت (جلسه دهم)

عنوان جلسه دهم آموزش رایگان QGIS

روش‌های مختلفی برای تقسیم بندی اراضی وجود دارد که هریک براساس پارامتر خاصی است. یکی از مهم ترین این پارامتر ها مساحت است که در این …

آموزش تابستانه QGIS – تعیین محدوده مراکز خدماتی (جلسه هشتم)

عنوان جلسه هشتم آموزش رایگان تابستانه QGIS

آموزش دانلود و نصب افزونه Coordinate capture، راه اندازی افزونه، کلیک بر روی نقاط مختلف و استخراج مختصات آنها در سیستم تصویرهای مختلف …

آموزش تابستانه QGIS – وارد کردن مختصات (جلسه پنجم)

عنوان جلسه پنجم دوره تابستانه QGIS

در این آموزش شما فعال کردن ابزار advanced digitizing، ایجاد نقشه با وارد کردن مختصات مطلق نقاط، ایجاد نقاط با وارد کردن طول و زاویه به روش قطبی و بررسی ..